Giải pháp phần mềm doanh nghiệp

Với đội ngũ phân tích thiết kế và nhân viên lập trình có chất lượng, Chúng tôi tập trung phát triển các giải pháp phần mềm công nghệ thông tin có chất lượng cao dựa trên các nền tảng công nghệ hiện đại nhất hiện nay như Java, .Net, SQL Server, Oracle, My SQL…nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý của các tổ chức, cá nhân, khối doanh nghiệp trong nước, ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, quỹ đầu tư .v.v

Giải pháp phần mềm Kế toán: Bao gồm các chức năng chính như:

 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Kế toán tài sản cố định
 • Kế toán thành phẩm và giá thành
 • Kế toán vật tư hàng hóa
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Kế toán tài khoản ngoài bảng
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán dự án

Giải pháp phần mềm Quản lý bán hàng: Bao gồm các chức năng chính như:

 • Hệ thống: Phân hệ Hệ thống cho phép người dùng định nghĩa các đối tượng, các chỉ tiêu, thiết lập kỳ làm việc, quy định chiến lược sao lưu, phục hồi dữ liệu
 • Mua vào/Nhập kho: Phân hệ này mô phỏng nghiệp vụ mua vào và nhập kho của doanh nghiệp MCOM SMS cho phép người dùng cập nhật các phiếu nhập, với chức năng định nghĩa các đối tượng danh mục, việc nhập liệu của người dùng sẽ được đơn giản hoá tối đa, tránh được dị bản khi nhập liệu.
 • Bán ra/Xuất kho: Phân hệ Bán ra/Xuất kho cho phép người dùng thực hiện nghiệp vụ bán hàng và xuất bán hàng. Cũng tương tự như chức năng Mua vào/Nhập kho, MCOM SMS cũng cho phép người dùng sử dụng lại các dữ liệu danh mục
 • Luân chuyển nội bộ: Phân hệ này mô phỏng quy trình luân chuyển hàng hoá nội bộ: từ kho đến kho, từ kho đến cửa hàng/đại lý,
 • Báo cáo: Với hệ thống báo cáo phong phú, được chia thành các nhóm

-          Nhóm báo cáo danh mục.

-          Nhóm báo cáo nhập/xuất/tồn hàng hoá.

-          Nhóm báo cáo theo mặt hàng.

-          Nhóm báo cáo doanh thu.

-          Nhóm báo cáo theo nhà cung cấp

-          Nhóm báo cáo theo đối tượng khách hàng.

-          Nhóm báo cáo theo dõi thị trường

Giải pháp phần mềm Quản lý tài sản cố định: Bao gồm các chức năng chính như:

 • Hệ thống: Phân hệ Hệ thống cho phép người dùng định nghĩa các đối tượng, các chỉ tiêu, thiết lập kỳ làm việc, quy định chiến lược sao lưu, phục hồi dữ liệu,...
 • Mua tài sản: Phân hệ này mô phỏng quy trình mua tài sản của doanh nghiệp.
 • Luân chuyển tài sản: Cho phép người dùng thực hiện các công việc liên quan đến luân chuyển tài sản như: Phân tài sản cho các bộ phận, chuyển tài sản giữa các bộ phận, xác định vị trí tài sản,...
 • Thanh lý tài sản: Cho phép doanh nghiệp thanh lý các tài sản
 • Báo cáo: Hệ thống báo cáo phong phú, cho phép triết xuất các thông tin theo nhóm:

-          Nhóm báo cáo danh mục.

-          Nhóm báo cáo nhập tài sản.

-          Nhóm báo cáo luân chuyển tài sản.

-          Nhóm báo cáo theo dõi tài sản: vị trí, xuất xứ, lịch sử luân chuyển, giá trị hiện tại,...

-          Nhóm báo cáo thanh lý tài sản.

Giải pháp phần mềm Quản lý vật tư kho bãi: Bao gồm các chức năng chính như:

 • Hệ thống: Phân hệ Hệ thống cho phép người dùng định nghĩa các đối tượng, các chỉ tiêu, thiết lập kỳ làm việc, quy định chiến lược sao lưu, phục hồi dữ liệu,...
 • Nhập kho: Mô phỏng quy trình nhập kho từ nhà cung cấp, nhập kho nội bộ.
 • Xuất kho: Cho phép xuất kho cho sản xuất, cho các dơn vị thành viên, xuất kho đến từng công đoạn sản xuất.
 • Luân chuyển vật tư: Cho phép luân chuyển vật tư giữa các công đoạn sản xuất, theo dõi vị trí của vật tư.
 • Báo cáo: Bao gồm các nhóm báo cáo:

-          Nhóm báo cáo nhập kho.

-          Nhóm báo cáo xuất kho.

-          Nhóm báo cáo theo thẻ kho.

-          Nhóm báo cáo nhập/xuất/tồn vật tư.

-          Nhóm báo cáo theo dõi vật tư trong các công đoạn sản xuất.

Giải pháp phần mềm Quản lý nhân sự: Bao gồm các chức năng chính như:

 • Quản lý Hệ thống
 • Quản lý danh mục
 • Quản lý phòng ban –tổ chức
 • Quản lý nhân viên
 • Quá trình làm việc, khen thưởng, kỷ luật
 • Chấm công
 • Tính lương
 • Báo cáo thống kê

Giải pháp phần mềm theo Yêu cầu đặc thù quy trình nghiệp vụ tại doanh nghiệp